O FUPOL-u

FUPOL je usmjeren ka potpuno novom pristupu tradicionalnoj politici. Glavne inovacije, kao na primjer višekanalno društveno računalstvo i “crowd sourcing”, promijenit će način na koji političari komuniciraju s građanima i tvrtkama te kako donose odluke. Sustav će moći automatski prikupljati, analizirati i interpretirati veliki broj mišljenja izraženih na Internetu. To će omogućiti lokalnim vlastima bolje razumijevanje potreba građana. Također, softver će imati sposobnost simulacije učinaka politika i zakona te će pomoći lokalnim vlastima u cjelokupnom procesu donošenja političkih odluka.

Projekt predlaže novi sveobuhvatni model upravljanja za podršku u kreiranju politika i implementaciji životnog ciklusa politika. Inovacije su, s odgovarajućim ICT tehnologijama, pokrenute na zahtjev građana i donositelja političkih odluka kao potpora domenama politike u urbanim regijama. Ciljat će se na domene kao što su održivi razvoj, korištenje zemljišta, urbano planiranje, urbana segregacija i migracije. Znanstveni pristup se temelji na kompleksnoj znanosti. Cilj mu je smanjenje složenosti pomoću sveobuhvatnog životnog ciklusa spiralnog kreiranja politika koji se smatra prikladnim za složene društvene probleme.

Rezultat projekta, oblikovanog u skladu s FP7 ICT radnim programom, uključuje novi model upravljanja koji angažira sve zainteresirane strane u cijelom životnom ciklusu kreiranja politika, bazu znanja politika, “cloud computing“ temeljen na sveobuhvatnom ICT okviru, višejezičnu obuku, pilot projekte u Europi i Kini, širenje informacija u velikim razmjerima i strategiju održivog iskorištavanja.

FUPOL Introduction.pdf (745KB)

SHARE the content
Hrvatski